Shinshō-ji

  • Site Map

Phone inquiries 084-988-1111(temple office)

    Shinshōji Zen Temple (Rinzai sect Kennin-ji school)